Megrendelés és szállítási feltételek

Megrendelés és szállítási feltételek

Köszöntjük webáruházunk látogatói között!

Az alábbiakban ismertetjük a webáruházunkra vonatkozó szállítási feltételekkel kapcsolatos tudnivalókat. Mielőtt igénybe szeretné venné szolgáltatásainkat, kérjük tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételekben és a Felhasználói Szerződésben leírtakat és kérjük, hogy tartsa be az abban foglaltakat.

A honlapon keresztül történő vásárlás kizárólag regisztrációval lehetséges, minimum a kötelezőként *-al megjelölt részek kitöltésével. A gyorsabb és pontosabb kiszolgálás érdekében kérjük, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg.

 

Rendelés menete

1. Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket és a „kosárba” feliratú gombra kattintva helyezze a kosarába. Adja meg a megvásárolni kívánt termék darabszámát. (alapbeállításként a kosárba 1 termék kerül)

2. Amennyiben szeretne további terméket vásárolni, válassza a „vissza a termékekhez” gombot.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt terméket és annak mennyiségét.

Ha szeretné a kosárba tett termékeket eltávolítani, azt a terméksor végén található „x” gombra kattintva teheti meg. Ennek megnyomásával az adott termékből a kosárba helyezett teljes mennyiség törlődik.

Ha a darabszámon szeretne módosítani, azt a mennyiség mellett látható fel és le nyilak segítségével teheti meg.

Ha a megrendelését szeretné leadni, válassza a tovább gombot.

3. Válassza ki a fizetési és az átvételi módot.

4. Adja meg a szállítási és a számlázási címet (amennyiben a regisztráció során megadott címtől eltérő helyre kéri a szállítást, itt meg tudja adni a szállításicímet, illetve a már megadott számlázási címet is tudja módosítani).

5. A tovább gombra kattintva véglegesítheti rendelését. A megrendelés elküldése előtt talál egy összefoglalót, melyen ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve a megrendelni kívánt termékek nevét és mennyiségét. Abban az esetben, ha bármilyen eltérést talál a „vissza” gombra kattintva tudja módosítani az adatokat.

Megrendeléséről automata visszaigazoló e-mailt fog kapni, legkésőbb 48 órán belül melyben láthatja a szállítási és számlázási címet, a megrendelt termékeket, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

 

Megrendelés lemondása

A megrendelőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a kiszállítás megkezdése előtt a megrendelését lemondani. Ez esetben a megrendelőnek fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A lemondási igényét kérjük, hogy az info@elthungary.hu e-mail címre szíveskedjen elküldeni.

A vevő a szállítás után is élhet elállási jogával az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében.

A Fogyasztó/vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. (Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szerint elkészített nyilatkozatminta a következő link megnyitásával érhető el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7822.

A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

A Vállalkozás a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Vállalkozás részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Vállalkozás címen leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Vállalkozás nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést Vállalkozás mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Vállalkozás elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Vállalkozás. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Vállalkozás részére.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Vállalkozót a fenti elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Vállalkozás elérhetőségein jelezni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Vállalkozás címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

A Vállalkozás azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek a megtérítését.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

Házhozszállítás

Megrendeléseit 3-5 munkanapon belül teljesítjük, amennyiben a rendelt termékek raktárkészletünkben elérhetőek. Készlethiány esetén értesítést küldünk vagy telefonon jelezzük Önnek a termék várható raktárba érkezését. A csomagokat a Magyar Posta futárszolgálatával küldjük, a kézbesítés munkanapokon történik 8-16 óra között. A futárszolgálat sikertelen kézbesítés esetén értesítést hagy, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik vásárlóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek.

Árak

A termékeinknél feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, melyek Magyar Forintban kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák a az általános forgalmi adót. Az árak NEM tartalmazzák a házhozszállítás díját!

A megrendelt termék és a házhoz szállítás díjának fizetésének módjai     

-          Bankkártyás fizetés - A bankkártyás fizetés teljesen biztonságos titkosított csatornán történik. Bankkártyája adatait mi nem kapjuk meg, azokat kizárólag a fizetési szolgáltató látja.

Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés elküldésével a megrendelő elfogadja, hogy az ELT Hungary Kft. (5310 Kisújszállás, Mikes u. 14.) által a www.elthungary.hu felhasználói adatbázisában tárolt adatait átadja a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

-          Utánvétes fizetés - Fizetés készpénzben történik a csomag átvételekor a futárnak.

-          Banki átutalásos fizetés - Amennyiben banki átutalással kíván fizetni, kérem várja meg az Ön részére kiállított Pro-Forma számlát – melyet legkésőbb a rendelés beérkezését követő munkanapon küldünk ki e-mailben az Ön által regisztrált e-mail címre. A számla végösszegét kérjük, utalja át az ott feltüntetett bankszámlaszámra! Az összeg bankszámlánkon történő megjelenését követően, az ön megrendelést átadjuk a Magyar Posta Futárszolgálatának. 

A termékek megrendelésekor Ön kiválaszthatja, hogy futárszolgálattal vagy személyesen kisújszállási telephelyünkön történő átadással kívánja-e az árut átvenni. Amennyiben a személyes átvételt választja, abban az esetben lehetősége van a helyszínen történő készpénzben fizetésre is.

A fizetendő összeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz!

A csomag tartalmazza a megrendelt terméket, a termék értékéről és a szállítási díjról kiállított számlát és a megrendelés írásos visszaigazolását.

 

Szállítási költségek:

Bruttó 20.000 Ft. értékű rendelésig a szállítási költség Magyarország területén belül 1.000 Ft. / csomag. Bruttó 20.000 Ft felett rendelés esetén a szállítás ingyenes. A külföldre történő szállítási díjakért kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat (+36 59 520 826)